תקנון

 

ש.פ.ע.– שינוע פעילות עסקית

תקנון פנימי-קוד אתי

 

כללי

 

 1. ש.פ.ע. היא חברה בע"מ ללא כוונת רווח (להלן "החברה"), המפעילה קבוצות של בעלי עסקים, למטרת שיווק עסקי מפה לאוזן. תקנון זה מסדיר את הכללים והעקרונות האתיים לפיהם התפקידים פועלת החברה.

 

 1. בעל עסק רשאי להצטרף לש.פ.ע. כחבר, לאחר שמילא טופס הצטרפות, עבר ועדת קבלה, שילם דמי הרשמה חד פעמיים ודמי חבר שנתיים ואישר את הסכמתו לתקנון החברה. החברות היא לשנה ותתחדש בתשלום דמי החבר לשנה הבאה.
 2. חבר ש.פ.ע רשאי להשתייך לקבוצת רישות עסקי אחרת ככל שיחפוץ, אך לא ימונה ו/או יכהן כבעל תפקיד בש.פ.ע. (כגון מנהל לוגיסטי, מנהל שיווק, מנהל פייסבוק, מנהל אזור, מנהל קבוצה וכו') שעה שהוא בעל תפקיד בקבוצת רישות עסקי אחרת.

 

 1. חברי ש.פ.ע. יפעלו בתום לב ובנפש חפצה, ביושר, כנות ושקיפות, למען קידום עסקיהם וקידום עסקי החברים בש.פ.ע, ובין היתר ישמרו על כללי התנהגות של כבוד הדדי, יושר ויושרה בהתנהלותם ובמסירת האינפורמציה, ישתפו ביניהם פעולה למען קידום עסקיהם ועסקי שאר החברים, ויקפידו להתנהל על פי הנחיות תקנון זה. חבר אשר התנהגותו אינה הולמת את ערכי החברה המפורטים לעיל ולהלן ואת הוראות תקנון זה, יוזמן לדיון בפני ועדת האתיקה וקבלה של הקבוצה בהתאם לאמור בתקנון זה.

 

 1. בהצטרפות החברים לש.פ.ע מקבלים עליהם החברים את כל הוראות תקנון החבר ה ולרבות תקנון זה ולא תהא להם כל טענה ו/או מענה ו/או תובענה ו/או דרישה כנגד ש.פ.ע  ו/או מי מטעמה, והקשורה במישרין ו/או בעקיפין להוראות תקנון זה.

 


התארחות בקבוצות, מועמדות והצטרפות

 1. מועמד המעוניין להצטרף לש.פ.ע. ימלא ויגיש טופס בקשת הצטרפות ידנית או אלקטרונית דרך אתר ש.פ.ע.

 

 1. מועמד ו/או חבר ש.פ.ע. יירשם ויציג עצמו בש.פ.ע. תחת עיסוק אחד בלבד, אף אם בפועל הינו בעל מספר מקצועות ו/או פועל במסגרת עסקו במספר עיסוקים.

 

 1. מועמד המעוניין להצטרף לש.פ.ע., רשאי לבקר כאורח בקבוצות ש.פ.ע. – פעמיים בלבד, ללא התחייבות וללא תשלום דמי הרשמה ודמי חבר, אך ישלם את עלות המפגש למשתתף כמו כל חבר.

 

 1. חבר ש.פ.ע המזמין אורח לקבוצתו, אחראי לרישומו של האורח למפגש באתר האינטרנט ואישור השתתפות מאת מנהל הקבוצה.

 

 1. אורח יתקבל בברכה גם בקבוצה בה קיים חבר בעל מקצוע זהה או דומה, ובלבד שהובהר לאורח מראש, כי קיים בעל מקצוע זהה/ דומה בקבוצה והוא יוכל להצטרף לקבוצה אחרת בלבד. אורח בעל עיסוק זהה/דומה לזה של חבר קבוצה יוכל להתארח בקבוצה כזו פעם אחת בלבד.

 

 1. על אף האמור בסעיף 9 - שני חברי ש.פ.ע בעלי אותו מקצוע יוכלו להיות חברים באותה קבוצה בהסכמת שניהם פה אחד ובאישור מנהל הקבוצה.

 

 1. הצטרפות לש.פ.ע. מותנית בתשלום דמי חברות שנתיים, כפי שנקבעו על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות (להלן: "האסיפה הכללית"), עבור שנה קלנדרית ממועד ההצטרפות. תשלום דמי החבר וגובה דמי ההרשמה לשנת חברות ישתנה מעת לעת על ידי האסיפה הכללית, בהתאם לצרכי החברה. דמי רישום חד פעמיים ייגבו מחבר חדש בלבד.
 2. לא יוחזרו דמי הרשמה ודמי חבר אף אם החבר פרש לפני תום השנה, שעבורה שולמו דמי חבר. 
 1. חבר ש.פ.ע. רשאי להתנגד להצטרפותו של חבר החדש, מטעמים סבירים ובין היתר מחמת קרבה או תחרות בין העיסוקים. המתנגד יפנה את התנגדותו המנומקת לועדת הקבלה הקבוצתית וזו תשקול את הדברים. במקרה של חילוקי דעות  יכריע בסוגיה מנהל הקבוצה.

 

 1. חבר ש.פ.ע. שחדל להיות חבר לא יועל להתארח בקבוצות ש.פ.ע. במשך שנה מיום הפסקת חברותו.

 

חברות בקבוצה

 

 1. כל חבר בש.פ.ע. יירשם וישתייך לקבוצת אם אחת (להלן: "הקבוצה").

 

 1. חבר ש.פ.ע. יוכל להתארח בקבוצות אחרות, לאחר הרשמה מראש למפגש וקבלת אישור השתתפות.

 

 1. חבר ש.פ.ע. ייוצג במפגשים בש.פ.ע. על ידי בעל העסק או נציג קבוע מטעמו העובד בעסק.

 

 1. שותפים המנהלים עסק אחד יחשבו כחבר אחד, ויוכלו להופיע לסירוגין כנציגי העסק, אך לא ירשמו כבעלי עסק ו/או חברים במספר קבוצות . על אף האמור, בני זוג המנהלים עסק רשאים להירשם בקבוצות שונות, כחברים מן המניין, וכנגד תשלום דמי הצטרפות ודמי חבר על ידי כל אחד מהם.

 

 1. אין מניעה כי בני משפחה בעלי עיסוקים שונים ירשמו כחברים בש.פ.ע., בקבוצה אחת או בקבוצות שונות, אך בכל מקרה לא יתקבלו יותר משני בני משפחה שהקרבה ביניהם קרבה מדרגה ראשונה באותה קבוצה. דמי חבר ישולמו במלואם עבור כל אחד מבני המשפחה המצטרפים כחבר.

 

 1. חבר ש.פ.ע. יוכל לעבור מקבוצת ש.פ.ע. אחת לאחרת רק לאחר שהות של חצי שנה בקבוצת האם אליה נרשם, למעט במקרה בו הוקמה קבוצה הקרובה יותר למקום מגוריו ואז גם תינתן לו עדיפות על פני חבר חדש עם עיסוק זהה.

 

 1. כל מעבר מקבוצה אחת לרעותה יתקיים בהתאם לתנאים המצטברים הבאים:
  • המעבר יאושר ע"י מנהל קבוצת האם ומנהל הקבוצה החדשה.
  • תחום העיסוק פנוי בקבוצה החדשה.

 

 1. על אף כל האמור לעיל, מנכ"ל ש.פ.ע. יהא רשאי מנימוקים סבירים וענייניים בלבד, למנוע או להתיר מעבר מקבוצה לקבוצה גם אם מולאו או טרם מולאו כל התנאים האמורים.  השגות על החלטת מנכ"ל יובאו לדיון בועדת אתיקה.

 

ניהול קבוצה

 

 1. קבוצות ש.פ.ע. פועלות במהלך כל השנה, למעט מועדי ישראל ושבוע בו מתקיים כנס כללי של ש.פ.ע.. במקרים אחרים יבוטלו מפגשים רק לאחר שנמסרה הודעה מראש לחברים בדבר הביטול.

 

 1. כל קבוצה בש.פ.ע. תנוהל באופן עצמאי, ע"י מנהל הקבוצה, לפי תקנון ההתאגדות של ש.פ.ע. והוראות תקנון פנימי זה במלואן, וכן בהתאם לנוהלים והנחיות החברה, כפי שיקבעו מעת לעת על ידי הדירקטוריון ויועברו אל הקבוצות באמצעות המנהלים מנהלי האיזור, ובכפוף להוראות כל דין.

 

 1. מפגשי הקבוצה יתקיימו אחת לשבוע או לשבועיים, בבוקר, בצהריים או בערב, בהתאם להחלטת רוב של שלושה רבעיחברי הקבוצה הרשומים. חבר קבוצה רשאי להעלות את עניין תדירות המפגשים חצי שנה לאחר קבלת ההחלטה האחרונה.

 

 1. המפגשים יתקיימו במקום מפגש ציבורי מכובד, כגון בית קפה, אולם ישיבות וכיו"ב (להלן: "מקום המפגש"), עם או בלי ארוחה ובמיקום גיאוגרפי המתאימים לחברי הקבוצה.

 

 1. עלות המפגש והארוחה המוגשת במקום המפגש, ככל שקימת, תיקבע בין מנהל הקבוצה והנהלת מקום המפגש, והיא תחייב את כל חברי הקבוצה. כל חבר ישא באופן אישי בעלויות המפגש והארוחה. במקרה בו באו למפגש שני נציגים מאותו העסק – ישלם כל נציג עבור המפגש והארוחה, אולם מובהר כי העסק יוצג במפגש פעם אחת בלבד.

 

 1. מפגשי קבוצה יתועדו בפרוטוקול בו תירשם פעילות הקבוצה והוא ישלח ע"י מנהל הקבוצה לכל החברים באמצעות דואר אלקטרוני. טופס הפרוטוקול יכיל את: נוכחות החברים והאורחים, הפגישות האישיות, ועיקרי הדברים שהוצגו בפגישה.

 

בעלי תפקידים

 

מנהל אזור

 1. בש.פ.ע. מוגדרים ארבעה אזורי פעילות – צפון, שרון, מרכז ודרום. בכל איזור יכהן מנהל איזור, האחראי על פעילות הקבוצות באיזור.

 

 1. מנהל האיזור יבקר בקבוצות, ידריך את המנהלים, יקיים פגישות מנהלים, יקבל מידע, ישיב לשאלות, ישמש יועץ למנהלי הקבוצות, יציע רעיונות ויסייע בקידום רעיונות של מנהלי הקבוצות, הכל בהתאם לתקנון ש.פ.ע., החלטות הדירקטוריון והנחיות החברה. מבלי לגרוע מן האמור מנהל איזור יפעל גם בתחומים הבאים:

 

 • מינוי והפסקת כהונת מנהלים בקבוצות באישור המנכ"ל.
 • אישור שינוי ימי ומקום מפגש של קבוצות.
 • אישור מעבר של חברים בין קבוצות.
 • הדרכת מנהלים וניהול פגישות מנהלים באזור.
 • אישור הקפאת חברות של חבר באישור המנכ"ל.
 • אכיפת תקנון שפע לרבות הרחקת חבר והפסקת חברותו בשפע.

 

 1. מנהל איזור יבחר לתפקידו על ידי מנכ"ל ש.פ.ע., והדירקטוריון רשאי להפסיק כהונתו בהחלטת רוב של חברי הדירקטוריון.

 

מנהל קבוצה

 

 1. בכל קבוצה יכהן מנהל אשר יטפל בענייני הקבוצה, ובין היתר, ינהל את המפגשים השבועיים, ישלח הודעות, ינהל קבוצת וואטס אפ, יישם את החלטות הנהלת החברה, יטפל במחלוקות בין החברים על ידי הצעות ליישוב המחלוקת, ישתתף בישיבות מנהלים וכו'.

 

 1. מנהל קבוצה ימונה על ידי מנהל האיזור באישור המנכ"ל.

 

 1. מנהל קבוצה יכהן בתפקידו שנה, עם אפשרות הארכה לשנה נוספת.

 

 1. חברי קבוצה רשאים, ברוב מיוחד של 75% של חברי הקבוצה, לפנות אל מנהל אזור בבקשה להדיח את מנהל קבוצתם.

 

 

בעלי תפקידים בקבוצות

 

 1. בכל קבוצה יכהנו בנוסף למנהל וועדת קבלה וגזבר, אך המנהל יהיה רשאי למנות בעלי תפקידים נוספים כגון מארח (מקבל אורחים), אחראי עשר דקות, רושם פרוטוקול וכיוצב'.
 2. וועדת הקבלה תטפל בקליטת חברים חדשים לקבוצה ואישור הצטרפותם, בתיאום עם מנהל הקבוצה.
 3. כל דיון בועדת הקבלה יתקיים בנוכחות מנהל הקבוצה, אשר דעתו תושמע אולם לא תהיה לו זכות הצבעה.
 4. הגזבר יטפל באיסוף כספים ותשלום מול מקום האירוח או ברכישה קבוצתית בלבד.
 5. גזבר וחברי וועדת קבלה יכהנו חצי שנה עם אפשרות הארכת כהונתם לתקופה נוספת של חצי שנה נוספת ובסך הכל שנה אחת. חבר קבוצה יוכל לחזור ולכהן בתפקיד גזבר או וועדת קבלה לאחר הפסקה של קדנציה אחת לפחות.

 

חובות וזכויות החבר

 

 1. כל חבר בש.פ.ע.חייב בהשתתפות מלאה במפגשי קבוצת האם בכפוף לסייגים בתקנון זה, ביצוע 12 הפניות לפחות ברבעון וכן בקיום פגישות אישיות עם חברי הקבוצה וחברים מקבוצות אחרות, בנוסף למפגשים הקבוצתיים, במטרה להעמיק את הקשר האישי והמקצועי בין בעלי המקצוע השונים.

 

 1. כל חבר חייב להשתתף במפגשי קבוצת האם שלו בהתאם לזמן ובמקום שנקבעו, מתחילת המפגש ועד סופו. השתתפות כאורח בקבוצה אחרת לא תבוא במקום השתתפות במפגשי קבוצת האם.

 

 1. חבר שאינו יכול להופיע לפגישה בקבוצת האם, ישלח במקומו מחליף, שאינו חבר בקבוצת האם שלו או שאינו חבר ש.פ.ע. כלל, אשר ייצג אותו ואת הצרכים של עיסוקו. מספר ההחלפות לא יעלה על פעם אחת בכל רבעון בקבוצה שנפגשת מדי שבועיים, ופעמיים במקרה של קבוצה הנפגשת מדי שבוע.

 

 1. מותר לחבר להיעדר ממפגש אחד ברבעון במקרה שקבוצת האם נפגשת כל שבועיים ומשני מפגשים ברבעון במקרה שקבוצת האם נפגשת כל שבוע.

 

 1. בכל מקרה של היעדרות או החלפה תימסר הודעה מראש למנהל הקבוצה עד לא יאוחר מ - 24 שעות לפני המפגש.

 

 1. החברות בש.פ.ע. הינה שנתית ורציפה. לא תתאפשר כל חופשה מיוחדת ו/או הקפאה ו/או היעדרות ממושכת מכל סיבה שהיא, למעט מקרים חריגים כגון מחלה קשה או ממושכת חו"ח ו/או צו מילואים ו/או מחלת הורה מבוגר/ילד חו"ח וכו', באישור מנהל האיזור. בקשה לחופשה מיוחדת תידון ותישקל על ידי מנהל האיזור ובכל מקרה לא תאושר חופשה מיוחדת מעבר לארבעה שבועות, אלא לאחר מסירת בקשה מנומקת ובאישור המנכ"ל. במידה ואושרה חופשה מיוחדת כמשמעותה בסעיף זה  יישמר מקומו של החבר בקבוצתו, במידה וזו היעדרות שלא על פי סעיף זה – לא יישמר מקומו של החבר בקבוצתו, והקבוצה תהא רשאית לקבל חבר אחר בעל עיסוק זהה.

 

 1. במקרה של לידה תאושר חופשה של חודש ימים, ללא צורך במחליף (גם לאב טרי). מעבר לתקופה זו תחול חובת ייצוג על ידי החבר/ה עצמם או מחליף, והיעדרותה/ו תחשב כהיעדרות לכל דבר ועניין. בקשה להארכת התקופה מעבר לחודש ימים לא תאושר אלא לאחר מסירת בקשה מנומקת ובאישור המנכ"ל.

 

 1. כל חופשה כאמור לעיל תהיה על חשבון החבר ולא יוחזרו כספים בגין תקופה זו, ושנת החברות בארגון ש.פ.ע לא תוארך בעקבותיה.

 

 1. חבר שיעדר במהלך רבעון מעל למספר הפעמים כמפורט לעיל ללא חופשה מאושרת, ו/או לא ביצע מינימום 12 הפניות ברבעון ו/או הפר תקנון זה באופן כלשהו או שהוגשה נגדו תלונה על ידי חבר קבוצה אחר, יוזמן לדיון בפני מנהל הקבוצה, ובמידת הצורך תימסר לו אזהרה בדבר הפסקת חברותו במקרה של הפרה כזו נוספת ברבעון הבא.

 

 1. חבר ש.פ.ע. שלא נכח במפגשים ו/או ולא ביצע מינימום 12 הפניות ברבעון במהלך שני רבעונים רצופים – תופסק חברותו בש.פ.ע באופן אוטומאטי ואם עמד בפני חידוש חברות לא תחודש חברותו.

 

 1. חבר שיפר תקנון זה הפרות חוזרות שאינן פוסלות את חברותו בשפע יוזמן לדיון בפני מנהל האיזור בנוגע להמשך חברותו בש.פ.ע.

 

 1. חבר שהפר את התקנון הפרות חוזרות, ולא מילא אחר אזהרות מנהל הקבוצה ו/או מנהל האיזור, תופסק חברותו בש.פ.ע.. הודעת הפסקת חברות תימסר לחבר בכתב על ידי מנהל הקבוצה, לאחר קבלת אישו ר מנהל איזור ומנכ"ל ופרטיו יוסרו מאתר ש.פ.ע.

 

הפניות ועסקאות

 

 1. הפניה היא תרומה של החבר לחברי החברה באחת הדרכים המפורטות להלן.
 2. הפנייה חיצונית
  • הפניה חיצונית (נקודה אחת): יצירת קשר בין חבר ש.פ.ע. ללקוח פוטנציאלי שאינו חבר ש.פ.ע, שהביע עניין בשרות או במוצר אותו מוכר חבר ש.פ.ע..
  • החבר המפנה ימסור את מספרי הטלפון או ערוץ תקשורת אחר ללקוח הפוטנציאלי, וההפניה תדווח רק לאחר שהלקוח יצר  קשר עסקי ישיר עם חבר ש.פ.ע. וחבר ש.פ.ע. אישר את ההפנייה. קשר עסקי במקרה של נותני שירותים פירושו שיחת טלפון או התכתבות במייל או הודעת טקסט בה מתקיים שיח ראשוני בדבר אפשרות לפגישת היכרות/טיפול/קבלת השירות. קשר עסקי במקרה של מוכרי מוצרים פירושו שיחת טלפון או התכתבות במייל או הודעת טקסט בה מתקיים שיח ראשוני בדבר מבחר המוצרים, מחירים ועוד.
  • אין הכרח שהעסקה תצא אל הפועל ובלבד שנוצר קשר בין הלקוח הפוטנציאלי וחבר ש.פ.ע.. כאשר עסקה שיצאה אל הפועל תירשם הפנייה חיצונית אחת, גם במקרה של טיפול מתמשך כגון סדרת מפגשים/טיפולים או שירות נמשך (עו"ד, אדריכל, רואה חשבון, יועץ מס)– ההפניה תחשב על סגירת העסקה פעם אחת בלבד.
  • הפניית בן משפחה תיחשב הפנייה חיצונית ובלבד שמקבל השירות אינו בן משפחה המתגורר עם החבר המבצע את ההפניה.

 

 1. הפנייה פנימית
  • הפנייה פנימית (נקודה אחת): רכישת מוצר או שירות של חבר ש.פ.ע. או בני משפחתו המתגוררים עימו מחבר ש.פ.ע. אחר. דיווח הפניה יתבצע לאחר תשלום עבור הטיפול/המוצר ובכפוף לאישור מקבל הפנייה.
  • במקרה של שירות חודשי קבוע (לדוגמה מיועץ מס) תדווח עסקה אחת לחודש. במקרה של סדרת אימונים/טיפולים/סדנאות שסוכמה מראש תדווח עסקה אחת בכל חודש בו ניתן השירות. ברכישת מוצרים כל רכישה תחשב כעסקה (אם נקנו ברכישה אחת מספר מוצרים, תחשב עסקה אחת).

 

 1. אורחים והתארחויות
  • הבאת אורח/ת למפגש ש.פ.ע (נקודה אחת): הבאת בעל מקצוע ועסק להתארח בקבוצת ש.פ.ע. הפניית אורח למפגש על ידי חבר תיחשב כהפניה אחת בלבד, אף אם האורח התארח פעמיים. היה והאורח הצטרף לש.פ.ע , תרשמנה לחבר, נוסף על ההפניה של הבאת אורח, שתי הפניות (שתי נקודות), בגין הצטרפות האורח לש.פ.ע.
  • התארחות בקבוצת ש.פ.ע אחרת בנוסף למפגש הקבוצה הקבוע (נקודה אחת).

 

 • התארחות בקבוצה בהקמה, כפי שמצוין באתר החברה בנוסף למפגש הקבוצה הקבוע (שתי נקודות).
 • כשקבוצות מתארחות האחת אצל השנייה לא תירשם הפנייה בגין התארחות בקבוצה.

 

 1. הערות כלליות להפניות
 • מפגשים בין חברי ש.פ.ע – אחד על אחד למטרת היכרות טובה יותר עם אופי העסק וסוג השירות של בעל העסק השני אינם הפנייה (לא יינתן ניקוד). אולם כאשר שני חברי ש.פ.ע. נפגשים ובפגישה זו מתבצעות רכישות מוצרים או סוכם על קבלת שירות ניתן לדווח גם על המפגש (ללא ניקוד) וגם על הרכישות/עסקאות כעסקה פנימית.
 • הפניה אינה תלויה בסכום העסקה, או במספר המוצרים שנרכשו או בשרות שניתן, אלא במספר האנשים שנחשפו לעסק המוצג בפניהם. לדוגמא: חבר קנה 5 ממוצרי עסק מסוים – יחשב כהפניה בודדת. אולם הביא איתו החבר את חמשת חבריו לקניית אותם המוצרים – יחשב הדבר כביצוע חמש הפניות.
 • שיווק רשתי: כאשר חבר ש.פ.ע, המקושר בחוזה שיווק רשתי עם חבר ש.פ.ע אחר, מפנה אדם לרכישת שירות/מוצר מהחבר הזכיין (ראש הרשת) תחשב הפניה חיצונית.
 • כאשר חבר ש.פ.ע, המקושר בחוזה שיווק רשתי עם חבר ש.פ.ע אחר, מפנה חבר ש.פ.ע לרכישת שירות/מוצר מחבר ש.פ.ע הזכיין (ראש הרשת) תירשם הפנייה הן לחבר ש.פ.ע. המפנה והן לחבר ש.פ.ע. הרוכש נקודה אחת לכל אחד.
 • הפניות אסורות/לא חוקיות: דיווח על מפגש אחד על אחד כעסקה פנימית. לייק ותיוג בפייסבוק ודיווח על עסקה פנימית.
 • כל הפנייה חייבת בדיווח באתר ובאישור מקבל הפנייה, אחרת לא תיספר ולא תחשב.

 

נוהלים כללים נוספים ותקשורת

 

 1. החברה תעביר הודעות לחברים באמצעות אתר האינטרנט של החברה וכן באמצעות הודעות וניוזלטרים שישלחו לכתובות הדואר האלקטרוני של החברים, שנמסרו לחברה על ידי החבר. מסירת כתובת דוא"ל לחברה מהווה הסכמה לקבלת הודעות וניוזלטר כאמור, אלא אם הודיע החבר לחברה כי הוא מבקש הסרתו מרשימת התפוצה של החברה. אין באמור לגרוע מש.פ.ע. לשקול דרכי התקשרות אחרות עם החברים כגון מסרון או דואר רשום לפי הצורך והעניין, ובהתאם להוראות כל דין. הודעות החברה כאמור אינן מהוות פרסומת אסורה או "דואר זבל" לפי הוראות כל דין.

 

 1. הודעות לחברי קבוצה ישלחו באמצעות מנהל הקבוצה בלבד אל כתובות המייל של החברים או בהודעות בטלפון נייד כולל וואטס אפ.

 

 1. חבר ש.פ.ע., לא יעשה שימוש בכתובות המייל, מספרי הטלפון או כל ערוץ תקשורת אחר של חברי ש.פ.ע לצורך משלוח אישי של חומר פרסומי או אינטרנטי ללא אישור החבר המקבל מראש. מנהלי קבוצות ו/או מנהלי איזור ואו מנכל יתכתבו בענייני ש.פ.ע. אך לא ישלחו מידע פרסומי הנוגע לעסקם.

 

 1. חומר פרסומי יפורסם במיני סייט הפרטי של כל חבר.

 

 1. הודעות בדבר מבצעים, סדנאות, תערוכות, בית פתוח או כל אירוע אחר יפורסמו בלוח האירועים של אתר החברה, וישלחו בדוא"ל לפי שיקול דעת מנהל הקבוצה אל חברי קבוצתו בלבד.

 

תלונות וועדת אתיקה 

 

 1. חבר שפע יכול לפנות בתלונה על חבר קבוצתו בכתב בלבד אל מנהל קבוצתו ולגבי מי שאינו חבר בקבוצתו כולל מנהלי קבוצות אחרים אל מנהל האיזור הרלבנטי, ועל מנהל איזור, מנהל אחר, חבר דירקטוריון ובעל מניות למנכ"ל ש.פ.ע., ועל מנכ"ל שפע לאחד מבעלי המניות, במקרים הבאים:
  • תלונה בגין אי תשלום, התנהגות לא הולמת או הפרת התקנון כלפיו.
  • התנהלות בלתי ראויה של בעל התפקיד במסגרת תפקידו כולל הפרת התקנון.

 

 1. תלונה תוגש בכתב בלבד.

 

 1. מנהל קבוצה או מנהל איזור לפי העניין ישמע את המתלונן ומקבל התלונה וינסה לגבש פתרון מקובל על הצדדים.

 

 1. במקרה של חוסר שביעות רצון על החלטת מנהל קבוצה ניתן לפנות למנהל האיזור, ובמקרה של חוסר שביעות רצון מהחלטת מנהל איזור, לפנות אל המנכ"ל.

 

 1. בכל מקרה של פניה למנכ"ל, בין בגין אי שביעות רצון מהחלטת מנהל איזור ובין במקרים של תלונות נגד בעלי תפקיד ונושאי משרה, יכנס המנכ"ל ועדת אתיקה לדון בתלונה.

 

 1. במקרה של תלונה נגד המנכ"ל תכונס אסיפה כללית של בעלי המניות לדיון בתלונה כוועדת אתיקה.

 

 1. וועדת אתיקה תכונס בהרכב מיוחד לכל תלונה, על ידי המנכ"ל, מבין בעלי המניות (1-2), חברי הדירקטוריון(1-2) מנהלי האיזור (לא באיזור הגשת התלונה) (1) או מנהל קבוצה שאינו בקבוצה של המתלונן. הרכב הועדה לא יפחת משלוש ולא יעלה על חמש ומספר חבריה יהיה תמיד אי זוגי.

 

 1. החבר המתלונן יקבל הזמנה לדיון בפני וועדת האתיקה 7 ימים מראש לפחות. העתק תלונתו יופנה מראש אל חברי הוועדה. במהלך הדיון בועדה ישמיע החבר את תלונתו. החבר מקבל התלונה יזומן לדיון אף הוא 7 ימים מראש ויגיש את תגובתו. החלטת ועדת האתיקה והמלצותיה יועברו את החבר והחבר מקבל התלונה בתוך 7 ימים ממועד הדיון ובכתב.

 

פקיעת חברות

 

 1. החברות בש.פ.ע. פוקעת במקרים הבאים:
  • במות החבר.
  • בפרישת החבר מן הקבוצה ע"פ רצונו.
  • בהדחת החבר מחברותו בחברה לפי הוראות תקנון זה בהתאם להחלטת מנהל קבוצה באישו ר מנהל אזור/מנכ"ל או בהדחה אוטומטית, עקב אי עמידה בתנאי התקנון.
  • בהחלטה מיוחדת של הנהלת שפע על הדחת החבר מהחברה, מאחד הטעמים הבאים:
   1. החבר פועל בניגוד למטרות החברה.
   2. החבר הורשע בעברה שיש עמה קלון.
   3. החבר הטיל דופי שלא בתום לב ו/או הוציא דיבה רעה על חבר/י ש.פ.ע. אחר/ים.
   4. הוגשו נגד החבר למעלה משלוש תלונות בכתב על ידי שלושה חברי ש.פ.ע. שונים, בתקופה של שישה חודשים, בדבר איכות השירות או המוצר . 

חיפוש כללי באתר

חיפוש בעלי מקצוע »

הדרכות נטוורקינג

 

 

 

   

סרטוני הדרכה על אתר שפע
באדיבות דויד נוי אליעזר ושולי שובלי

הודעות אחרונות  

מבצעים לחברי שפע

חזרה למעלה חזור למעלה