תקנון

ש.פ.ע. – שינוע פעילות עסקית

תקנון פנימי-קוד אתי

 

כללי

1. ש.פ.ע. היא חברה בע"מ ללא כוונת רווח (להלן "החברה") המאגדת בתוכה קבוצות של בעלי עסקים, הנפגשים במסגרת קבוצתית, למטרת הגדלת הפוטנציאל העסקי של כל אחד ואחד מהחברים. תקנון זה מסדיר את הכללים והעקרונות האתיים לפיהם  יתנהלו החברה והחברים בחברה, בין אם הם בעלי מניות  ובין אם לאו.

2. ש.פ.ע. מורכבת מקבוצות שונות כאשר כל קבוצה מוקמת באזור גיאוגרפי בארץ  לפי ביקוש ואישור המנכ"ל, סמנכ"ל ומנהל אזור.

3. חבר ש.פ.ע רשאי להשתייך לקבוצת רישות עסקית אחרת (להלן: "קבוצת נטוורקינג"), המקיימת מפגשים קבועים. עם זאת, מנהל קבוצה בש.פ.ע וכל נושא משרה אחרת בש.פ.ע לא יוכל לנהל בו זמנית קבוצה בחברת נטוורקינג שאינה ש.פ.ע. ו/או להיות נושא משרה בחברת נטוורקינג אחרת שאינה ש.פ.ע.
4. בעל עסק /מקצוע חבר ש.פ.ע. יצטרף לש.פ.ע בכפוף בהתאם להוראות נוהל הצטרפות   ובכפוף לתשלום דמי הרשמה ודמי חבר.

5. הודעות לחברים תימסרנה בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות אתר האינטרנט בלבד.  הנהלת החברה רשאית לשקול  דרכי התקשרות אחרות  כגון מסרון או דואר רשום לפי  הצורך והעניין.

 

התנהלות בקבוצות

6. כל חבר בחברה ירשם בקבוצת אם אחת בלבד (להלן: "הקבוצה") ויוכל להתארח בקבוצות שונות על פי הוראות תקנון זה (להלן: "התקנון הפנימי" או "קוד אתי").

7. חבר בחברה ירשם תחת עיסוק אחד בלבד אותו יציג בפני יתר חברי החברה. למען הסר ספק יובהר כי כל עסק ייוצג על ידי בעל העסק או נציג קבוע מטעמו העובד בעסק.

8. שותפים המנהלים עסק אחד יחשבו כחבר אחד ויוכלו להציג לסירוגין את עסקם באותה קבוצת אם, או לחילופין יוכלו השותפים באותו עסק להיות מיוצגים באופן קבוע בשתי קבוצות אם שונות וקבועות ובכפוף לקיום תנאי תקנון פנימי זה לרבות תשלום דמי חבר נפרדים עבור כל אחד מהשותפים בנפרד.

9. בני זוג, או בני משפחה בעלי עיסוקים שונים ירשמו כחברים לכל דבר, בקבוצה אחת או בקבוצות שונות, ובכל מקרה לא יותר משני בני משפחה  מדרגה ראשונה באותה קבוצה. דמי חבר ישולמו במלואם עבור כל אחד מבני המשפחה.

10. חבר ש.פ.ע. יוכל להתארח בקבוצה אחרת מעת לעת כפי שיבחר לאחר שנרשם באתר ש.פ.ע. ושילם דמי חבר ודמי הרשמה.

11. חבר ש.פ.ע. יוכל לעבור מקבוצת ש.פ.ע. אחת לאחרת רק לאחר שהות של חצי שנה בקבוצת האם אליה נרשם. חריג לכלל זה – יתקיים במקרה בו הוקמה קבוצה הקרובה יותר למקום מגוריו ואז גם תינתן לו עדיפות על פני חבר חדש עם עיסוק זהה.

12. בנוסף לאמור בסעיף 11, ומבלי לגרוע ממנו – כל מעבר מקבוצה אחת לרעותה יתקיים בהתאם לתנאים המצטברים הבאים:
א. המעבר יאושר ע"י מנהל קבוצת האם ומנהל הקבוצה החדשה.
ב. תחום עיסוקו פנוי בקבוצה החדשה.

13. על אף כל האמור לעיל,  מנכ"ל ש.פ.ע. יהא רשאי מנימוקים סבירים וענייניים בלבד, למנוע או להתיר מעבר מקבוצה לקבוצה גם אם מולאו או טרם מולאו כל התנאים האמורים.  השגות על החלטת מנכ"ל יובאו לדיון בועדת האתיקה וקבלה העליונה.

14.  הקבוצות פועלות במהלך כל השנה, למעט מועדי ישראל ושבוע בו מתקיים כנס כללי של ש.פ.ע.. במקרים אחרים יבוטלו מפגשים רק לאחר שנמסרה עליהם הודעה מראש.

15. כל קבוצה בש.פ.ע. תנוהל באופן עצמאי, ע"י מנהל הקבוצה, לפי תקנון ההתאגדות של החברה והוראות תקנון פנימי זה במלואן וכן בהתאם לנוהלים והנחיות החברה, כפי שיקבעו מעת לעת על ידי הדירקטוריון ויועברו אל הקבוצות באמצעות המנהלים, ובכפוף להוראות כל דין.

16. מפגשי הקבוצה יתקיימו אחת לשבוע או לשבועיים, בבוקר, בצהריים או בערב, בהתאם להחלטת רוב של שלושה רבעים של חברי הקבוצה הרשומים. חבר קבוצה יוכל להעלות את עניין תדירות המפגשים חצי שנה לאחר קבלת ההחלטה האחרונה.  המפגשים המפגש יתקיים במקום מפגש ציבורי מכובד, כגון בית קפה, אולם ישיבות וכיו"ב (להלן: "מקום המפגש"), עם או בלי ארוחה ובמיקום גיאוגרפי המתאימים לחברי הקבוצה.

17. עלות הארוחה המוגשת במקום המפגש, ככל שקימת, תיקבע בין מנהל הקבוצה והנהלת מקום המפגש,  והיא תחייב את חברי הקבוצה. כל חבר ישא באופן אישי בעלויות הארוחה.

18. מפגשי הקבוצה יתועדו בפרוטוקול בו תירשם פעילות הקבוצה והוא ישלח ע"י מזכיר הקבוצה לכל החברים באמצעות דואר אלקטרוני. טופס הפרוטוקול יכיל את: נוכחות החברים והאורחים, , הפגישות האישיות, ועיקרי הדברים שהיו בפגישה.
 
בעלי תפקידים בקבוצות

19. בכל קבוצה יכהנו מנהל, ועדת אתיקה וקבלה וגזבר, אולם מנהל הקבוצה יהיה רשאי להגדיר תפקידים נוספים.

20. מנהל קבוצה יבחר על ידי חברי הקבוצה בבחירות חשאיות למשך חצי שנה, והקבוצה תהא רשאית, ברוב רגיל של חברי הקבוצה, להאריך את כהונתו עד שלוש קדנציות נוספות, דהיינו עד לכהונה מכסימלית של שנתיים.

21. הרוב אשר יידרש לבחירת מנהל הקבוצה יהא רוב רגיל, קרי רוב של 51% מחברי הקבוצה. במצב בו יהא שוויון קולות בין המועמדים תובא הבחירה להכרעה בפני חברי דירקטוריון ש.פ.ע.

22. חברי קבוצה רשאים להדיח את מנהל קבוצתם, וזאת ברוב מיוחד של 75% של חברי הקבוצה, ולהודיע כל כך להנהלת ש.פ.ע (מנכ"ל, סמנכ"ל ומנהל אזור).


23. חבר יציע מועמדותו לניהול קבוצה רק אם הוא בעל וותק של 3 חודשים לפחות בחברה.

24. מועמדים לועדת אתיקה וקבלה יהיו רק בעלי ותק של לפחות שלושה חודשים בחברה  ובקבוצה. תפקידה של ועדת האתיקה וקבלה: אישור קבלת חברים חדשים לרבות במקרים של התנגדויות, לפתור בעיות משמעת, לשמוע תלונות חברים ולפעול לאכיפת התקנון.

25. כל דיון בועדת אתיקה וקבלה יתקיים בנוכחות מנהל הקבוצה, דעתו תושמע אולם לא תהיה לו זכות הצבעה.


26. פניה לועדת אתיקה וקבלה או הזמנת חבר לדיון בועדת האתיקה וקבלה, תעשה בכתב, בהתראה של 3 ימי עסקים מראש לפחות,  וכל דיון בה יתועד וישמר אצל מנהל הקבוצה.

27. בעלי תפקידים נוספים אם ידרשו מעת לעת, או כאלו שלא הוזכרו, יבחרו ע"י המנהל והוא יוכל להאציל מסמכויותיו לחברים בקבוצה, ובתנאי שימשיך ויישא באחריות לניהול הכללי של הקבוצה.


הצטרפות ותשלום דמי חבר

28. מועמד המעוניין להצטרף לחברה ימלא טופס בקשת הצטרפות ידנית או אלקטרונית דרך אתר ש.פ.ע., וימלא בו את הפרטים הנדרשים .

29.  כל חבר ש.פ.ע יוכל להציג מקצוע אחד בלבד. שני חברי ש.פ.ע בעלי אותו מקצוע יוכלו להיות חברים באותה קבוצה בהסכמת שניהם ובאישור מנהל הקבוצה.

30. מועמד המעוניין להצטרף לחברה, רשאי לבקר כאורח בקבוצות ש.פ.ע. – פעמיים ללא התחייבות וללא תשלום לחברה.

31. חבר ש.פ.ע  המזמין אורח לקבוצתו, אחראי להודיע על כך עד 48 שעות לפני הפגישה למנהל הקבוצה ולקבל את אישורו לביקור האורח..

32. אורח יתקבל בברכה גם בקבוצה בה קיים חבר בעל מקצוע העוסק באותו עיסוק, כאשר הובהר מראש שהאורח שמגיע מיועד להצטרפות לקבוצה אחרת או שמיועד להקמת קבוצה חדשה, הוא מתארח באופן חד פעמי בקבוצה.

33. החברה ו/או מי מטעמה אינם חייבים בנימוק החלטתם בכל הנוגע לקבלה או אי קבלה של חבר זה או אחר לחברה.

34. חבר ש.פ.ע. המתנגד להצטרפותו של החבר החדש, מחמת הטענה לקרבה או תחרות בין העיסוקים, יפנה את התנגדותו המנומקת לועדת האתיקה והקבלה וזו תשקול ותבחן את הדברים מחדש. במקרה של  חילוקי דעות – יכריע בסוגיה מנהל הקבוצה.

35. הצטרפות לחברה מותנית בתשלום דמי חברות שנתיים, כפי שנקבעו על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות (להלן: "האסיפה הכללית"), עבור שנה קלנדרית ממועד ההצטרפות. תשלום דמי החבר וגובה דמי ההרשמה לשנת חברות ישתנה מעת לעת על ידי האסיפה הכללית, בהתאם לצרכי החברה. דמי רישום חד פעמיים ייגבו מחבר חדש בלבד. לא יוחזרו דמי חבר אף אם החבר פרש לפני תום השנה, שעבורה שולמו דמי חבר, למעט במקרים חריגים, בהם יוגשו בקשות האתיקה בכתב למנכ"ל החברה בצירוף מסמכים רלוונטיים ויקבלו את אישורו/ה.


חובות וזכויות החבר

36. כל חבר בחברה, מעצם חברותו חייב בהשתתפות במפגשי קבוצתו, חייב בביצוע 12 הפניות לחברי ש.פ.ע. ברבעון וכן בקיום פגישות אישיות עם חברי הקבוצה וחברים מקבוצות אחרות, בנוסף למפגשים הקבוצתיים,  במטרה להעמיק את הקשר האישי והמקצועי בין בעלי המקצוע השונים. בנוסף, חובה על חבר ש.פ.ע. להתנהל התנהלות ראויה ולעמוד בהוראות תקנון זה.

37. כל חבר חייב להשתתף במפגש השבועי של הקבוצה בהתאם  לזמן ולמקום שנקבעו, מתחילת המפגש ועד סופו.

38. הפגישות השבועיות תתקיימנה ביום ובמועד שנקבע בקבוצה מעת לעת. אפשר ושעות הפעילות תהיינה בבוקר או בצהריים או בערב.

39. היה והחבר אינו יכול להופיע לפגישה השבועית, ישתדל החבר לשלוח במקומו מחליף, שאינו חבר בקבוצת האם שלו,  אשר ייצג אותו ואת הצרכים של עיסוקו.

40. כל חבר בקבוצה הנפגשת כל שבוע רשאי להיעדר עד פעמיים ברבעון בתנאי שישלח נציג/מחליף מטעמו, ועד פעמיים ללא מחליף.

41. חבר בקבוצה שנפגשת פעם בשבועיים יוכל להיעדר רק פעם אחת ברבעון ובתנאי שיגיע מחליף מטעמו. כל היעדרות נוספת תותנה באישור מיוחד של מנהל הקבוצה..

42. חבר שיעדר במהלך רבעון מעל למספר הפעמים כמפורט לעיל – יוזמן לדיון אזהרה בפני ועדת האתיקה וקבלה ומנהל הקבוצה יהיה רשאי כעבור תקופת האזהרה להרחיקו מן החברה . הודעת הרחקה מן החברה תימסר בכתב.

43. חבר שיאחר לפגישה לא יוכל להציג את עצמו ו/או לדווח על פעילותו באותה פגישה.

44. על היעדרות או החלפת נציג יש להודיע למנהל הקבוצה לפחות יום אחד לפני מועד המפגש.

45. זכותו של חבר להשתתף כאורח בקבוצה אחרת ובלבד שתיאם זאת עם מנהל הקבוצה המארחת וקיבל מראש את אישורו לביקור. השתתפות כאורח לא תבוא במקום השתתפות בקבוצת האם.

46. כל הפנייה חייבת בדיווח באתר ובאישור מקבל הפנייה, אחרת לא תיספר ולא תחשב.

47. זוג או שותפים בעלי אותו עסק יוכלו להגיע למפגשים יחד ו/או לסירוגין בנפרד. במידה ויגיעו יחד, יישא כל אחד מהם בעלות ארוחת הבוקר שלו, אך העסק ייוצג פעם אחת בלבד.

48. החברות בש.פ.ע. הינה שנתית ורציפה. לא תתאפשר כל חופשה מיוחדת ו/או הקפאה ו/או היעדרות ממושכת מכל סיבה שהיא, למעט מקרים חריגים באישורו של מנהל הקבוצה,במקרים מחלה קשה או ממושכת חו"ח ו/או צו מילואים ו/או מחלת הורה מבוגר ו/או אבל.. בקשה זו תידון ותישקל על ידי מנהל הקבוצה ובכל מקרה לא תאושר חופשה מיוחדת מעבר לארבעה שבועות. היה והחבר מבקש להאריך את חופשתו מעבר לתקופה זו, יפנה מנהל הקבוצה את בקשתו לאחראי איזור, אשר יחליט אם לאשר את הבקשה או לדחותה. במידה ואושרה חופשה מיוחדת כמשמעותה בסעיף זה  יישמר מקומו של החבר בקבוצתו, במידה וזו היעדרות שלא על פי סעיף זה – לא יישמר מקומו של החבר בקבוצתו, והקבוצה תהא רשאית לקבל חבר אחר בעל עיסוק זהה.

49. במקרה של לידה על ידי חברת ש.פ.ע. – תאושר חופשה של חודש ימים, ללא צורך במחליף. מעבר לתקופה זו תחול חובת ייצוג על ידי החברה עצמה או מחליף, והיעדרותה תחשב כהיעדרות לכל דבר ועניין. בקשה להארכת התקופה מעבר לחודש ימים תועבר על ידי המנהל אל מנהל האזור בהתאם לאמור בסעיף 47.

50. כל חופשה כאמור לעיל תהיה על חשבון החבר ולא יוחזרו כספים בגין תקופה זו, ושנת החברות בארגון ש.פ.ע לא תוארך בעקבותיה.  

51. כאמור לעיל, חבר ש.פ.ע מעצם חברותו, חייב להשתתף במפגשי הקבוצה ובביצוע 12 הפניות לפחות (פנימיות ו/או חיצוניות ו/או התארחות ו/או הזמנת אורח ו/או הצטרפות אורח) ברבעון. חבר ש.פ.ע שלא נכח במפגשים ו/או לא ביצע  מינימום 12 הפניות ברבעון, יזומן לשיחה עם ועדת האתיקה/קבלה ויקבל אזהרה, ורשאי מנהל הקבוצה להרחיקו מהקבוצה, באישור מנהל האזור. במידה וחבר ש.פ.ע. לא נכח במפגשים ו/או ולא ביצע מינימום 12 הפניות ברבעון במהלך שני רבעונים רצופים – תופסק חברותו בש.פ.ע באופן אוטומאטי ואם עמד בפני חידוש חברות לא תחודש חברותו.


הפניות

52. הפניה היא תרומה של החבר לחברי החברה באחת הדרכים הבאות:
א. יצירת קשר בין חבר ש.פ.ע. ללקוח פוטנציאלי שאינו חבר ש.פ.ע, שהביע עניין בשרות או במוצר  אותו מוכר חבר ש.פ.ע. החבר המקשר ביניהם ימסור את מספרי הטלפון או ערוץ תקשורת אחר ללקוח,  וההפניה תדווח רק לאחר שהלקוח יצר  קשר עסקי ישיר עם חבר ש.פ.ע  (להלן: "הפנייה חיצונית").
ב. רכישת מוצר או שירות של חבר ש.פ.ע. או בני משפחתו המתגוררים עימו מחבר ש.פ.ע. אחר, ולאחר ביצוע תשלום בפועל ידווח על הפנייה (להלן: "הפנייה פנימית").
ג. הבאת בעל מקצוע ועסק להתארח בקבוצת ש.פ.ע. (להלן: "הפניית אורח"). הפניית אורח למפגש על ידי חבר תיחשב כהפניה אחת בלבד, אף אם האורח התארח פעמיים. היה  והאורח הצטרף לש.פ.ע , תרשמנה  לחבר, נוסף על ההפניה של הבאת אורח, שתי הפניות, בגין הצטרפות האורח לש.פ.ע.
ד. התארחות בקבוצת ש.פ.ע אחרת (בנוסף למפגש הקבוצה הקבוע).
ה. התארחות בקבוצה בהקמה, כפי שמצוין באתר החברה, (בנוסף למפגש הקבוצה הקבוע) תיחשב כשתי הפניות.

53. הבהרות לגבי הפניות:
א. כשקבוצות מתארחות האחת אצל השנייה, ופגישת ההתארחות היא במקום הפגישה השבועית הקבועה – לא תחשב ההתארחות כהפניה.

ב. הפניה אינה תלויה בסכום העסקה, או במספר המוצרים שנרכשו או בשרות שניתן, אלא במספר האנשים שנחשפו לעסק המוצג בפניהם. לדוגמא: חבר קנה 5 ממוצרי עסק מסוים – יחשב כהפניה בודדת. אולם הביא איתו החבר את חמשת חבריו לקניית אותם המוצרים – יחשב הדבר כביצוע חמש הפניות.

 

כללי התנהגות

54. העברת הודעות /מסרים  לחברי הקבוצה תיעשה  באמצעות מנהל/מזכיר הקבוצה וממנו ובאמצעותו אל כתובות המייל של החברים.

55. חברי ש.פ.ע., , לא יעשו שימוש בכתובות המייל, מספרי הטלפון או כל ערוץ תקשורת אחר של חברי ש.פ.ע ולא ישלחו אליהם כל חומר שהוא, לרבות חומר פרסומי או אינטרנטי ללא אישור החבר מראש. למעט מנהלים ומזכירים הרשאים לשלוח עדכונים לחברי קבוצתם בלבד, ולמנהלי הקבוצות האחרות.

56. חומר פרסומי ישלח דרך מזכיר או מנהל הקבוצה בלבד – או יפורסם במיני סייט הפרטי של החבר.

57. פירסום סדנאות, תערוכות, בית פתוח או כל אירוע אחר יפורסם בלוח האירועים של אתר החברה.

58. כל משלוח מייל מחבר אחד לרעהו מחייב אישור מפורש ומראש, של החבר המקבל.

59. במהלך המפגש הקבוצתי, וכן בכל פעילותם במסגרת החברה למען קידום עסקיהם וקידום עסקי החברים ישמרו החברים על כללי התנהגות של כבוד הדדי, יושר ויושרה בהתנהלותם ובמסירת האינפורמציה, ישתפו ביניהם פעולה למען קידום עסקיהם ועסקי חבריהם, ויקפידו להתנהל על פי הנחיות תקנון זה. חבר אשר התנהגותו אינה הולמת את ערכי החברה המפורטים לעיל ולהלן ואת הוראות תקנון זה, יוזמן לדיון בפני ועדת האתיקה וקבלה של הקבוצה. היה והתנהגותו הלא ראויה תישנה – רשאי מנהל הקבוצה להרחיקו מהקבוצה באישור מנהל אזור..

60. בהצטרפות החברים לקבוצת ש.פ.ע מקבלים עליהם החברים את כל הוראות תקנון החבר ה ולרבות תקנון  זה ולא תהא להם כל טענה ו/או מענה ו/או תובענה ו/או דרישה כנגד ש.פ.ע  ו/או מי מטעמה, והקשורה במישרין ו/או בעקיפין להוראות תקנון זה.

 

פקיעת חברות

61. החברות בחברה פוקעת במקרים הבאים:
א. במות החבר.
ב. בפרישת החבר מן הקבוצה ע"פ רצונו.
ג. בהדחת החבר מחברותו בחברה לפי הוראות תקנון זה בהתאם להחלטת מנהל קבוצה באישו ר מנהל אזור או בהדחה אוטומטית, עקב אי עמידה בתנאי התקנון.
ד. בהחלטה מיוחדת של הנהלת שפע על הדחת החבר מהחברה, מאחד הטעמים הבאים:
1. החבר פועל בניגוד למטרות החברה.
2. החבר הורשע בעברה שיש עמה קלון.
3. החבר הטיל דופי שלא בתום לב ו/או הוציא דיבה רעה על חבר/י ש.פ.ע. אחר/ים.
4. הוגשו נגד החבר למעלה משלוש תלונות בכתב על ידי שלושה חברי ש.פ.ע. שונים, בתקופה של שישה חודשים, בדבר איכות השירות או המוצר .

62. מנהל קבוצה הסבור כי יש להדיח חבר מקבוצתו יפנה לוועדת האתיקה וקבלה ויסביר את בקשתו. וועדת האתיקה וקבלה תזמין את החבר לדיון, ותציין בפני החבר את הטענות הנטענות כלפיו, ותאפשר לו להגיב על הטענות. וועדת האתיקה וקבלה תשמע את טענות המנהל והחבר, תדון בעניין ותודיעה את המלצתה למנהל הקבוצה. מנהל הקבוצה יחליט אם לאמץ את המלצת ועדת הקבלה והאתיקה ויודיע על ההחלטה הסופית שלו לחבר  ככל האפשר, באופן אישי. מובהר כי החלטת הרחקה טעונה אישור מנהל אזור. כל צד רשאי לערער על החלטת בקבוצה מנהל הקבוצה ולבקש ממנכ"ל שפע לכנס ועדת אתיקה וקבלה עליונה, לדון בערעור.

63. חבר בש.פ.ע הסבור כי בהתאם לתקנון ש.פ.ע. יש מקום להדיח חבר אחר מקבוצתו, יפנה למנהל קבוצתו, אשר יפעל בהתאם להוראות סעיף 62  .

64. חבר בש.פ.ע. הסבור כי יש  מקום להדיח חבר  מקבוצה אחרת או נושא משרה בחברה, יפנה למנכ"ל ש.פ.ע. באמצעות מנהל קבוצתו, ויבקש לכנס וועדת האתיקה וקבלה העליונה.


 

 

  

חיפוש כללי באתר

חיפוש בעלי מקצוע »

הדרכות שפע ללא תשלום!
   

סרטוני הדרכה על אתר שפע
באדיבות דויד פרוינד

מבצעים לחברי שפע

בתוקף עד 21.05.2017
מתחילים ביום ג' 25.4.2017 בשעה 20.30
כל נרשמת שמביאה 2 חברות מקבלת במתנה חודש לימוד חינם.
בתוקף עד 19.05.2017
סדנת סטיילינג לנשים בבנימינה ב 11.5 בערב.
עלות מוזלת-50 שקלים לחברות שפע ולחברותיהן. הרשמה ותשלום בלינק:
https://www.meshulam.co.il/purchase?p=706167655f69643d32303826627573696e6573735f69643d32363639
חזרה למעלה חזור למעלה